Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Aktualny plan zamówień publicznych

Plan postepowań publicznych na 2021 rok

http://bip.mdps.rybnik.pl/file/777#overlay-context=content/plan-postepow...

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok    2        0        2        1
                            
                            
Wersja nr                            1
                            

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2021 nr 2021/BZP 00000958/01/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1

Zamawiający:

Nazwa: Miejski Dom Pomocy Społecznej            Krajowy numer identyfikacyjny:2 6422577009
            
Adres: Żużlowa 25            
            
Miejscowość: Rybnik    Kod pocztowy: 44-200        Kraj: Polska
            
Adres strony internetowej: www.mdps.rybnik.pl            
        
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mdps.rybnik.pl        Numer telefonu kontaktowego: +48 32 4261118
            

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

 

 

1    Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1)    jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;

2)    inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3)    związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4)    inny zamawiający (proszę określić).
 
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

hooked-controller