Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Aktualny plan zamówień publicznych

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane/ usługi/dostawy Orientacyjna wartość  zamówienia (wartość netto) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Klasyfikacja wg CPV (grupa, kategoria) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Planowany termin realizacji zamówienia
1 Zakup żywności dla mieszkańców MDPS w Rybniku D 540,000,00 15000000-8 150 PN 11.2020

01.01.2021

31.12.2021

     

Skróty używane przy oznaczeniu trybów:
PN- przetarg nieograniczony
D - dostawa
hooked-controller