Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://bip.mdps.rybnik.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,
 • linki prowadzące do dokumentów nie zawsze zawierają dodatkowe informacje opisujące cechy fizyczne danego pliku,
 • formularze w Wirtualnym Biurze Obsługi oraz formularze w wyszukiwarkach nie posiadają w każdym polu dowiązanych etykiet tekstowych,
 • nie każda strona serwisu ma unikalny tytuł,
 • część opublikowanych informacji została sformatowana za pomocą tabel, które zostały wykorzystane do zdefiniowania warstwy wizualnej serwisu,
 • w serwisie mogą wystąpić grafiki nieposiadające tekstów alternatywnych,
 • strona nie posiada identyfikatorów

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Ostatnia aktualizacja deklaracji 2022-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Króliczek, zamowienia@mdps.rybnik.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 42 61 118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

 1. Dostępność wejścia do budynku. Wejście główne dostępne od ulicy Żużlowej – posiada podjazd dla wózków. Portiernia znajduje się na wprost od wejścia, jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest jedna winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter,
 3. Opis dostosowań.
  • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony wejścia głównego.
  • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy - informacji udziela portier.
  • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostęp​ność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni, znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Żużlowej tel. 32 4236075, email sekretariat@mdps.rybnik.pl
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku nie zapewnia możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.
Załącznik: 
PDF icon Pobierz deklaracja_dostepnosci.pdf (249.3 KB)
Opublikował/a: Piotr Mazurek
Utworzono: śr., 16/12/2020 - 13:23 | Wielkość: 249.3 KB
Pobrano: 114

PDF icon Pobierz raport_dost.cyfr_._2021.pdf (105.18 KB)
Opublikował/a: Piotr Mazurek
Utworzono: wt., 23/03/2021 - 09:40 | Wielkość: 105.18 KB
Pobrano: 91

Metryka wpisu

Opublikował/a: Maria Króliczek
Utworzono: wt., 31/03/2020 - 17:11 | Zmodyfikowano: czw., 31/03/2022 - 08:35
Wyświetlono: 148
Informacja o zmianie: aktualizacja o aktualizacji deklaracji oraz zmiana osoby kontaktowej

hooked-controller