Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu bip.mdps.rybnik.pl
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.mdps.rybnik.pl  godnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.mdps.rybnik.pl 

Dane teleadresowe jednostki: 

Telefon: +48 324236075
Fax: +48 324261128
E-mail: sekretariat@mdps.rybnik.pl
Adres korespondencyjny: ul. Żużlowa 25 , 44-200 Rybnik

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-30

 

 1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Wymagania, które nie zostały spełnione:
  • część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu,
  • linki prowadzące do dokumentów nie zawsze zawierają dodatkowe informacje opisujące cechy fizyczne danego pliku,
  • formularze w Wirtualnym Biurze Obsługi oraz formularze w wyszukiwarkach nie posiadają w każdym polu dowiązanych etykiet tekstowych,
  • nie każda strona serwisu ma unikalny tytuł,
  • część opublikowanych informacji została sformatowana za pomocą tabel, które zostały wykorzystane do zdefiniowania warstwy wizualnej serwisu,
  • w serwisie mogą wystąpić grafiki nieposiadające tekstów alternatywnych,
  • strona nie posiada identyfikatorów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego bip.mdps.rybnik.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Piotr Mazurek adres poczty elektronicznej dyrektor@mdps.rybnik.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4261110. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego bip.mdps.rybnik.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego bip.mdps.rybnik.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Miejski Dom Pomocy Społecznej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, budynek przy ulicy Żużlowej 25

 1. Dostępność wejścia do budynku. Wejście główne dostępne od ulicy Żużlowej – posiada podjazd dla wózków. Portiernia znajduje się na wprost od wejścia, jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest jedna winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym z pięter,
 3. Opis dostosowań.
  • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony wejścia głównego.
  • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy - informacji udziela portier. 
  • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostęp​ność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni, znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Żużlowej  tel. 32 4236075, email sekretariat@mdps.rybnik.pl 
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku nie zapewnia możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.                                                   

                                             
 

Załącznik: 
PDF icon Pobierz deklaracja_dostepnosci.pdf (154.83 KB)
Opublikował/a: Maria Króliczek
Utworzono: wt., 31/03/2020 - 17:11 | Wielkość: 154.83 KB
Pobrano: 55

Metryka wpisu

Opublikował/a: Maria Króliczek
Utworzono: wt., 31/03/2020 - 17:11 | Zmodyfikowano: wt., 31/03/2020 - 17:13
Wyświetlono: 18
Informacja o zmianie: Korekta Stylistyczna