Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Statut

UCHWAŁA NR 651/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku

Na podstawie:

  • art.  18 ust. 2 pkt  15,  art. 40 ust. 2 pkt  2,  art. 41 ust. 1 i  art. 42 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1.

Nadać statut Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc statut Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr 252/XVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 lutego 2004 r. ze zmianami.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Wojaczek

Załącznik: 
PDF icon Pobierz STATUT MDPS w Rybniku.pdf (184.25 KB)
Opublikował/a: Sekretariat
Utworzono: czw., 28/05/2015 - 22:49 | Wielkość: 184.25 KB
Pobrano: 439

Metryka wpisu

Opublikował/a: Sekretariat
Utworzono: czw., 28/05/2015 - 22:42 | Zmodyfikowano: czw., 28/05/2015 - 23:07
Wyświetlono: 395
Informacja o zmianie:

hooked-controller