Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik działu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego

Dyrektor Miejskiego  Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik działu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego

 1. Niezbędne wymagania:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Jest obywatelem polskim.
 2. Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym.
 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.
 4. Zna przepisy prawa z zakresu:
  1. ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej;
  2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku
   w sprawie domów pomocy społecznej;
  3. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
  4. Kodeksu Pracy, a w szczególności przepisy regulujące czas pracy pracowników;
  5. Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku pracy.
 6. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 7. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Posiada wykształcenie pielęgniarskie. 
 2. Posiada dokument stwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki.
 3. Doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej.
 4. Umiejętność kierowania zespołem.
 5. Łatwość nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi w podeszłym wieku
  i przewlekle somatycznie chorymi.
 6. Kreatywność (inicjatywa w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad osobami starszymi)
 7. Umiejętność podejmowania decyzji.
 8. Sumienność i dyspozycyjność.
 9. Wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne.
 10. Biegła znajomość obsługi komputera.
 11. Rzetelne przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uczciwość, sumienność, wyrozumiałość i życzliwość w stosunku do mieszkańców, osób odwiedzających Dom oraz personelu.
 12. Nadzór i kontrola nad poziomem i organizacją pracy podległego personelu.
 13. Dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, mile widziane pozostałe uprawnienia zawodowe w zakresie psychologii, psychiatrii, promocji zdrowia.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy podległego personelu.

2.Ustalanie godzin  i harmonogramów pracy oraz planów urlopów.

3.Wyznaczanie zastępstw w czasie urlopów i choroby.

4.Nadzorowanie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (raportów, indywidualnych kart zleceń lekarskich, planów dyżurów oraz kart indywidualnego czasu pracy pracowników).

5.Opracowywanie procedur postępowania w porozumieniu z Dyrektorem, kierownikami działów, i psychologiem.

6.Nadzorowanie wykonywania zleceń lekarskich (pobieranie materiału do badań, wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, podawania leków).

7.Czuwanie nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno-higienicznego w zakresie podległym Działowi POR i wydawanie w tym zakresie odpowiednich zaleceń.

8.Monitorowanie higieny mieszkańca i jego otoczenia.

9.Kontrolowanie wydawania posiłków ze szczególnym uwzględnieniem diet oraz nadzór nad postępowaniem zgodnie z Kodeksem Zakładu (HACCP)

10.Pobieranie sprzętu, materiałów, leków potrzebnych do funkcjonowania Domu oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji. Przygotowanie do kasacji zużytego lub zniszczonego sprzętu.

11.Kontrolowanie, przestrzeganie przepisów bhp, p/poż, HACCP oraz dyscypliny pracy w tym zakresie.

12.Zabezpieczenie mienia Domu przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem.

13.Uczestniczenie w szkoleniach oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

14.Czuwanie nad właściwą współpracą podległych pracowników Domu oraz współpraca z kierownikami innych działów.

15.Przygotowanie i opracowywanie w porozumieniu z Dyrektorem Domu zakresu czynności dla podległych pracowników.

16.Kierownik działu  odpowiada za całokształt pracy podległego personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami Domu.

17.Kierownik działu przedkłada Dyrektorowi Domu wnioski w sprawie obsady stanowisk, przesunięć, awansów oraz przyznawania nagród i wymierzania kar.

18.Przyjmowanie i rozpatrywanie bieżących skarg.

19.Udział w programie indywidualnej opieki w charakterze pracownika pierwszego kontaktu; udział w spotkaniach zespołu terapeutycznego, prowadzenie dokumentacji i realizacji zaleceń zespołu.

20.Sporządza zapotrzebowanie i pobiera sprzęt i materiały do pracy podległego personelu.

21.Przygotowanie planu szkoleń dla pracowników działu POR.

 

 

4. Warunki pracy

·        Praca przy komputerze

·        Praca w budynku MDPS ul. Żużlowa 25

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu styczniu 2020 r., nie przekroczył 6%.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o znajomości przepisów z zakresu wymienionych wyżej ustaw,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
  w BIP danych osobowych.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Kandydat na stanowisko kierownika działu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego” terminie do dnia 26 lutego 2020 włącznie, pod adresem: Miejski Dom Pomocy Społecznej  w Rybniku, ul. Żużlowa 25, Sekretariat. Decyduje data wpływu do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

 

 

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do MDPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń MDPS  - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1282 z późń zm.). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Metryka wpisu

Opublikował/a: Piotr Mazurek
Utworzono: wt., 11/02/2020 - 11:48 | Zmodyfikowano: pt., 06/03/2020 - 13:38
Wyświetlono: 351
Informacja o zmianie:

hooked-controller