Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Nabór na Kierownika Działu Terapeutyczno-Socjalnego

Dyrektor Miejskiego  Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Kierownik działu Terapeutyczno-Socjalnego

 

I. Niezbędne wymagania:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Jest obywatelem polskim.

2. Posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

i nauce.

3. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata

działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym

stanowisku.

4. Zna przepisy prawa z zakresu:

a)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie domów pomocy społecznej;

c) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

d) Kodeksu Pracy, a w szczególności przepisy regulujące czas pracy pracowników;

e) Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku pracy.

6. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

7. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Posiada wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

2. Posiada wykształcenie podyplomowe, kursy, szkolenia w obszarze pomocy społecznej.

3. Doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej.

4. Umiejętność kierowania zespołem.

5. Łatwość nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi/w podeszłym wieku

i przewlekle somatycznie chorymi.

6. Kreatywność (inicjatywa w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad osobami starszymi)

7. Umiejętność podejmowania decyzji.

8. Sumienność i dyspozycyjność.

9. Wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne.

10. Biegła znajomość obsługi komputera.

11. Rzetelne przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uczciwość, sumienność, wyrozumiałość

i życzliwość w stosunku do mieszkańców, osób odwiedzających Dom oraz personelu.

13. Dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.  Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy podległego personelu.

2. Ustalanie godzin  i harmonogramów pracy oraz planów urlopów.

3. Wyznaczanie zastępstw w czasie urlopów i choroby.

4. Nadzorowanie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (m.in.: indywidualnego planu wsparcia mieszkańca oraz kart indywidualnego czasu pracy pracowników).

5. Opracowywanie procedur postępowania w porozumieniu z Dyrektorem, kierownikami działów i psychologiem.

6. Monitorowanie sytuacji socjalnej mieszkańca i jego otoczenia.

7. Kontrolowanie terminowości przeprowadzania wywiadów środowiskowych i udzielania odpowiedzi na pisma urzędowe.

8. Pobieranie sprzętu, materiałów, potrzebnych do funkcjonowania Domu oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji. Przygotowanie do kasacji zużytego lub zniszczonego sprzętu.

9. Kontrolowanie, przestrzeganie przepisów bhp, p/poż, HACCP oraz dyscypliny pracy w tym zakresie.

10. Zabezpieczenie mienia Domu przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem.

11. Uczestniczenie w szkoleniach oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

12. Czuwanie nad właściwą współpracą podległych pracowników Domu oraz współpraca
z kierownikami innych działów.

13. Przygotowanie i opracowywanie w porozumieniu z Dyrektorem Domu zakresu czynności dla podległych pracowników.

14. Kierownik działu  odpowiada za całokształt pracy podległego personelu.

15. Kierownik działu przedkłada Dyrektorowi Domu wnioski w sprawie obsady stanowisk, przesunięć, awansów oraz przyznawania nagród i wymierzania kar.

16. Przyjmowanie i rozpatrywanie bieżących skarg.

17. Udział w programie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca w charakterze pracownika pierwszego kontaktu; udział w spotkaniach zespołu terapeutycznego, prowadzenie dokumentacji i kontrola realizacji zaleceń zespołu.

18. Sporządzanie zapotrzebowanie i pobiera sprzęt i materiały do pracy podległego personelu.

19. Przygotowanie planu szkoleń dla pracowników działu Terapeutyczno-Socjalnego.

 

IV. Warunki pracy

1. Praca przy komputerze

2. Praca w budynku MDPS ul. Żużlowa 25

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Domu Pomocy Społecznej
w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu czerwcu 2020 r., nie przekroczył 6%.

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1. list motywacyjny i życiorys,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,

4. kserokopia dowodu osobistego,

5. oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

7. oświadczenie kandydata o znajomości przepisów z zakresu wymienionych wyżej ustaw,

8. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,

9. oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

11. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Kandydat na stanowisko kierownika działu Terapeutyczno-Socjalnego”
należy dostarczyć w terminie do dnia 03 sierpnia 2020 r., pod adres: Miejski Dom Pomocy Społecznej  w Rybniku, ul. Żużlowa 25, Sekretariat.

Decyduje data wpływu do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

 

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do MDPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń MDPS  - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1282 z późń zm.). Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Metryka wpisu

Opublikował/a: Piotr Mazurek
Utworzono: śr., 22/07/2020 - 11:39 | Zmodyfikowano: czw., 06/08/2020 - 13:43
Wyświetlono: 83
Informacja o zmianie: