Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w dziale Gospodarczo Technicznym

Rybnik 8 lutego 2018r.
Dyrektor Miejskiego  Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w dziale Gospodarczo Technicznym
1.    Niezbędne wymagania

o    posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
o    posiadanie wykształcenia minimum średniego,  
o    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
o    korzystanie z pełni praw publicznych,
o    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Wymagania dodatkowe:
o    znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności jednostki,
o    znajomość przepisów ustaw o: pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do ustawy w zakresie postępowania z dokumentacją.
o    zaawansowana znajomość pakietu MS Office,        
                                                                                                         
3.    Wymagania pożądane:
o    umiejętność redagowania pism
o    umiejętność pracy w zespole,
o    kreatywność,
o    asertywność,
o    odporność na stres,
o    wysoka kultura osobista oraz umiejętności interpersonalne,
o    lojalność,
o    dyskrecja,
o    samodzielność,
o    odpowiedzialność,
o    sumienność.

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
o    ewidencjonowanie, rejestrowanie i przekazywanie do właściwego działu korespondencji oraz przesyłek,
o    wysyłanie korespondencji oraz przesyłek,
o    odbieranie i przekazywanie wiadomości (mailowych i telefonicznych),
o    prowadzenie archiwum,
o    planowanie i nadzór nad wyjazdami służbowymi,
o    prowadzenie, wydawanie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracą kierowców,
o    redagowanie pism,
o    sporządzanie zapotrzebowania na prasę i kalendarze oraz czuwanie nad jego prawidłowa realizacją,

5.    Warunki pracy
o    Praca przy komputerze przekraczająca 4 godziny dziennie,
o    Praca w budynku MDPS ul. Żużlowa 25.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,           w miesiącu styczniu 2018  r., nie przekroczył 6%.
 
6.    Wymagane dokumenty i oświadczenia :
o    list motywacyjny i życiorys,
o    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
o    kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
o    kserokopia dowodu osobistego,
o    oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
o    oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
o    oświadczenie kandydata o znajomości przepisów z zakresu wymienionych wyżej ustaw,
o    oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
o    oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
o    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
o    oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.
7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko referenta w dziale gospodarczo-technicznym” należy złożyć w terminie do dnia  23 lutego   2018 r., pod adresem: Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, Dział Gospodarczo Techniczny.
Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do MDPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń MDPS  - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).
Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Metryka wpisu

Opublikował/a: Elżbieta Rawicka
Utworzono: śr., 14/02/2018 - 11:58 | Zmodyfikowano: pt., 06/03/2020 - 13:54
Wyświetlono: 226
Informacja o zmianie:

hooked-controller