Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Dyrektor MDPS w Rybniku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik działu Pielęgnacyjno - opiekuńczo - rehabilitacyjnego

Dyrektor Miejskiego  Domu Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużlowa 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik działu Pielęgnacyjno -  opiekuńczo - rehabilitacyjnego.

 1. Niezbędne wymagania:
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • posiadanie łącznie co najmniej dziesięcioletniego stażu pracy w tym pięcioletniego stażu  pracy  w  domu pomocy społecznej
  • posiadanie wykształcenia wyższego  z zakresu nauk społecznych lub pokrewnych oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności jednostki,
  • znajomość przepisów ustaw o: pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy, HACCAP.
 3. Wymagania pożądane:
  • umiejętność zarządzania zespołem,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • kreatywność,
  • asertywność,
  • odporność na stres,
  • dyspozycyjność,
  • zdolności analityczne,
  • samodzielność,
  • odpowiedzialność,
  • sumienność.
 4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • dbanie o zdrowie mieszkańców oraz nadzorowanie i kontrolowanie podległego personelu w wykonywaniu poleceń lekarza w zakresie leczenia, podawania lekarstw, przestrzegania diet, aktywizacji ruchowej,
  • współpraca między mieszkańcami a personelem Domu,
  • koordynowanie i organizowanie pracy podległych zespołów pracowniczych,
  • prowadzenie dokumentacji osobowej w tym: medycznej, przestrzeganie tajemnicy w tym zakresie oraz prawidłowe jej przechowywanie,
  • zabezpieczenie mienia Domu przed zniszczeniem, kradzieżą, uszkodzeniem, pożarem,
  • przestrzeganie dyscypliny pracy, nadzorowanie i organizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
  • motywowanie mieszkańców do aktywnego trybu życia,
  • współpraca z innymi kierownikami działów, a w szczególności z działem terapeutyczno - socjalnym.
 5. Warunki pracy
  • Praca przy komputerze nie przekraczająca 4 godzin dziennie
  • Praca w budynku MDPS ul. Żużlowa 25

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu wrześniu 2017 r., nie przekroczył 6%.
    

 6. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
  • list motywacyjny i życiorys,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
  • oświadczenie kandydata o znajomości przepisów z zakresu wymienionych wyżej ustaw,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
  • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko kierownika działu pielęgnacyjo – opiekuńczo - rehabilitacyjnego” należy złożyć w terminie do dnia 20 października 2017, pod adresem: Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, Sekretariat

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do MDPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń MDPS  - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).
Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Załącznik: 
PDF icon Pobierz informacja_o_wynikach_naboru.pdf (74.31 KB)
Opublikował/a: Elżbieta Rawicka
Utworzono: śr., 25/10/2017 - 18:12 | Wielkość: 74.31 KB
Pobrano: 213

Metryka wpisu

Opublikował/a: Elżbieta Rawicka
Utworzono: pt., 06/10/2017 - 20:43 | Zmodyfikowano: sob., 25/11/2017 - 15:58
Wyświetlono: 154
Informacja o zmianie: Przeniesiono do kategorii Postępowania zakończone